Προς μια αναδιαμόρφωση του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς

Source: flickr.com/opensourceway

Source: flickr.com/opensourceway

Πλήρης Τίτλος: “Towards a new reconfiguration among the state, civil society and the market“, από τους Michel Bauwens & Βασίλη Κωστάκη.

Περίληψη: This essay tries to outline the general aspects of a political agenda for a gradual transition to a commons-oriented, social knowledge economy. In doing so, we first articulate some transitional proposals concerning both the micro-economic and the macro-economic levels, shedding light on the concept of the “partner state”. Next, a discussion follows that attempts to argue why our proposals would imply post-capitalist developments, as well as to explain the role of the capitalist sector in such a scenario. We, then, conclude by addressing some issues for future research and action.

Βρείτε το άρθρο στις Δημοσιεύσεις.