Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου Phygital

PHYGITAL_LOGO_RGB-01

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 28.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου (WP1 – Project Management & Coordination), την επικοινωνία και τη διάδοση του έργου (WP2 – Project Communication & Dissemination), την εκπόνηση μελετών – ερευνών (WP3 – Studies – Research), την ανάπτυξη των υποδομών DGML του έργου (WP4 – Development of the DGML Phygital infrastructures), το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων του μοντέλου DGML (WP5 – Pilot programmes of the DGML model) και τη δημιουργία του δικτύου PHYGITAL (WP6 – Establishment of the Phygital Network: a catalyst for innovative sustainable entrepreneurship)» στο πλαίσιο του έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging production and business models» και ακρωνύμιο PHYGITAL, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan – Mediterranean 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Πληροφορίες και σχετικά έγγραφα:

  • Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (.pdf)