Αξιολόγηση των προτάσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου Phygital

PHYGITAL_LOGO_RGB-01

Αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη Διαχείριση και το Συντονισμό (ΠΕ1), τις Μελέτες – Έρευνα (ΠΕ3), την Ανάπτυξη των Υποδομών PHYGITAL (ΠΕ4), την Πιλοτική Εφαρμογή του Μοντέλου DGML (ΠΕ5) και την Ίδρυση του Δικτύου Phygital (ΠΕ6) στο πλαίσιο του έργου “Catalysing innovation and entrepreneurship, unlocking the potential of emerging productive and business models” και ακρωνύμιο PHYGITAL, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.

Πληροφορίες και σχετικά έγγραφα:

  • Το κείμενο Αξιολόγησης των προτάσεων (.pdf)