Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

PHYGITAL_LOGO_RGB-01

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου “Catalysing innovation and entrepreneurship, unlocking the potential of emerging productive and business models” και ακρωνύμιο PHYGITAL, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.

Πληροφορίες και σχετικά έγγραφα:

  • Το κείμενο της Πρόσκλησης (.pdf)