Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού – εργαλειομηχανές (CNC)P

Διακύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 23.490,76 EUR (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή με τίτλο “προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής – εργαλειομηχανές (CNC) στο πλαίσιο του έργου Phygital “, στο πλαίσιο του έργου “Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging production and business models” και ακρωνύμιο PHYGITAL, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan – Mediterranean 2014-2020”.

Πληροφορίες και σχετικά έγγραφα: